Panel 1

Tietoja

Olen STOry:n työnohjaaja, kouluttautunut alalle Psykoterapiainstituutissa. Työnohjaajana hyödyn opinnoistani kasvatustieteestä ja psykologiasta, Lanu-erityisohjaajan, perhevalmentajan, sekä HSO tutkinnoista. Työkokemustani ovat kerryttäneet lähinnä yksilö-, laitos- ja perheohjaukset, käytännön työ, sisältäen myös hallinnollisia viranomaistehtäviä. Olen suurperheen äiti ja isoäiti. Sijaisvanhemmuus kuuluu elämääni. Työskentelen mielelläni perheiden kanssa. Stressin, kriisin ja trauman aiheuttamat ongelmat ovat usein työssäni läsnä. Toimin yhdessä eri kuntasektoreiden kanssa, ja olen suorittanut Perhehoitoliiton työnohjauksen ja lakikoulutuksen.

Palveluni sopii kaikille, sote-aloilla toimiville, sekä eri perhehoitomuotojen perhehoitajille Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Hämeen hyvinvointialueilla.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen ja noudatan yhdistyksen työnohjauksen eettisiä periaatteita.

Panel 2

Mitä työnohjaus on

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on oppimis- ja vuorovaikutusprosessi, jolle voidaan asettaa erilaisia tavoitteita riippuen tilanteesta. Tavoitteet voivat liittyä yhteistyön kehittämiseen, ongelmien ja kuormitustekijöiden tutkimiseen, tai vuorovaikutustaitojen kehittämiseen (STOry).

Työnohjauksen on todettu lisäävän työhyvinvointia. Tavoitteita asettamalla ongelmiin voidaan vaikuttaa. Vaikka useimmat ongelmat ovat ratkaistavissa, on kuitenkin asioita joihin ei voi vaikuttaa, tai muuttaa – niitä on opeteltava sietämään. Ongelmat saattavat liittyä myös suhtautumistapaan tai asenteisiin. Vastaukset ja ratkaisut löytyvät yleensä ihmiseltä itseltään, työnohjauksen tarkoitus on vain auttaa etsimään ja löytämään ne.

Työnohjauksella voidaan ehkäistä työuupumusta, se auttaa meitä tunnistamaan omaa työkuntoa ja kiinnittämään huomiota sen stressitekijöihin. Tilanteisiin voimme löytää yhdessä ratkaisuja. Työnohjauksen terapeuttinen vaikutus korostuu, kun työntekijän väsymiseen saadaan ulkopuolisen jäsentäjän myötävaikutuksella apua.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa, sekä opetusalalla työnohjaus on jo vakiintunut työn tukimuoto ja käsite tuttu.

Työnohjauksen tarkoituksena on selkiyttää perustehtävää. Työnohjaus antaa aikaa ja mahdollisuuden tarkastella omaa työtä ja osallisuutta sen eri näkökulmista.

Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder